Junkiri (जूनकिरी)

GroupID: #19127 Created at 2021-06-11 , Leader FateXBlood
We are the very first Nepali Scanlation team actively working on bringing manga to the Nepalese audience in Nepali.

हामी नेपालीहरु का लागि नेपालीमा मांगाहरु लाउने पहिलो स्केनलेशन टोलि हो।

हाम्रो डीस्कोर्ड सर्वर जोइन गरि दिनुस होला

(JOIN OUR DISCORD SERVER)

Chapters (6)