چگونه فرزند امپراتور رو پنهان کنیم \ 황제의 아이를 숨기는 방법
Rank: 26357th, it has 53 monthly / 215 total views.
Artists: Ssal
Genres: Manhwa , Webtoon , Shoujo , Adaptation , Drama , Fantasy , Full Color , Historical , Romance , Royal family , Survival
Original language: Korean
Translated language: Persian
Read direction: Left to Right
Original work: Ongoing
Year of Release: 2022
Summary:
استل، امپراطریس یک روزه امپراطوری، زمانی که پس از طلاق از قصر خارج شد، رازی را با خودش آورد: او فرزند امپراطور کایزن را باردار بود. شش سال بعد، استل با پسرشان زندگی آرامی را در حومه شهر می گذراند تا اینکه نگهبانان امپراطوری از راه میرسند. کایزن برای دریافت قلمرو کلیدی میلن به رضایت استل نیاز دارد. با توجه به اینکه امپراطوری هنوز در آشفتگی از یک شورش است، آیا استل می‌تواند هویت پسرش را از این نیروهای تهدیدکننده و مهمتر از آن از پدرش، امپراطور، پنهان کند؟
show the remaining

Chapters (4)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 4
Daciana 6 + 182 24 days ago
Chapter 3
Daciana 7 + 276 85 days ago
Chapter 2
Daciana 14 + 262 85 days ago
Chapter 1
Daciana 26 + 405 86 days ago

Reviews

Discuss

with chapters

Disqus

advertising