دیوار شیشه ای / 유리의 벽
Rank: 32281st, it has 17 monthly / 115 total views.
Authors: Choho
Artists: Choho
Genres: Manhwa , Webtoon , Josei , Drama , Historical , Romance
Original language: Korean
Translated language: Persian
Read direction: Left to Right
Original work: Completed
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2018
Year of Complete: 2022
Summary:
لیلیانا پنس یک دختر مهربان و معصوم از اشراف است. دوست داشتنی و لوس، هرگز چیزی در مورد سختی نمی دانست. تا اینکه عاشق ادوارد کارتر، معلم موسیقی جدیدش شد. وقتی فکر کرد بالاخره بهار زندگیش فرا رسیده است، معلوم شد که او به خاطر اشراف زاده و ساده لوح بودنش ازش نفرت داشت. از آن زمان، دنیای او وارونه شد. پدرش ناگهان خودکشی می کند و چیزی جز یک بدهی هنگفت باقی نمی گذارد. لیلی که به او خیانت شده و مجبور می شود به عنوان یک فرد عادی زندگی کند، تصمیم می گیرد دیگر به کسی اعتماد نکند. اما وقتی ادوارد به زندگی خود بازگردد و ادعا کند همان احساسی را که در آن زمان نسبت به او داشت، دارد چه خواهد کرد؟
show the remaining

Chapters (4)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 4
Daciana 3 + 216 107 days ago
Chapter 3
Daciana 2 + 171 107 days ago
Chapter 2
Daciana 3 + 181 107 days ago
Chapter 1
Daciana 6 + 313 110 days ago

Reviews

Comments

with chapters

Disqus

advertising