Naze da Naitou. / Porquê Naitou.
Rank: 32233rd, it has 12 monthly / 3377 total views.
Genres: Manga / Seinen / Comedy / Romance
Status: Ongoing