FateXBlood

UserID: #764130 Joined: 2021-06-11
Admin of Junkiri Scanlation. I also upload comics for fun. If you want a comic to be uploaded, feel free to ask me.

जूनकिरी स्केनलेशन को प्रबन्धक। म रमाईलोको लागि कमिकहरु पनि अपलोड गर्छु। तपाईलाई कुनै कमिक छाइन्छ भने मलाई भन्नु होला।

Chapters (128)