افسانه ای برای جادوگران \ 마법사를 위한 동화
Rank: 24403rd, it has 76 monthly / 156 total views.
Authors: Eunsoro / j min
Artists: Yohachi
Genres: Manhwa , Webtoon , Shoujo , Adaptation , Drama , Fantasy , Full Color , Historical , Magic , Romance
Original language: Korean
Translated language: Persian
Read direction: Left to Right
Original work: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
دختر جوانی به دلیل این باور که دوقلوها بدشانسی هستند، مورد غفلت والدینش قرار گرفت تا جایی که نامی به او داده نشد. او پس از از دست دادن خانواده و چند سال از حافظه اش، به عنوان برده خانواده یک کنت، زندگی ناگواری را سپری کرد. سپس یک روز جادوگری زیبا که قوی ترین جادوگر جهان نامیده می شد در مقابل چشمان او ظاهر شد. حقیقت در مورد گذشته پنهان او به تدریج آشکار می شود.ملاقات آنها به شدت سرنوشت جهان را تغییر خواهد داد!
show the remaining

Chapters (5)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 5
Daciana 4 + 158 29 days ago
Chapter 4
Daciana 7 + 150 30 days ago
Chapter 3
Daciana 5 + 208 31 days ago
Chapter 2
Daciana 11 + 270 79 days ago
Chapter 1
Daciana 20 + 267 79 days ago

Reviews

Discuss

with chapters

Disqus

advertising