خواهر شرور امروز رنج می‌برد / The Villain's Older Sister Suffers Again Today / 악당의 누나는 오늘도 고통받고
Rank: 21943rd, it has 92 monthly / 156 total views.
Artists: Hyeon
Genres: Manhwa , Shoujo , Fantasy , Reincarnation , Romance
Original language: Korean
Translated language: Persian
Read direction: Left to Right
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2022
Summary:
یک زندگی گذشته با بد شانسی. وقتی بعد از مرگ چشمانم را باز کردم، نه یک قاشق طلایی، که با یک قاشق الماس تو دهنم به دنیا اومدم! بالاخره، جاده گل زندگی من شکوفا شد! با این حال ... من به فرزندخواندگی گرفته شدم؟ علاوه بر این، این دنیای درون یک رمان است. مقدر شده است که توسط برادر کوچکتر روانی ام به قتل برسم؟ باشه! برادرم را به دست قهرمان زن می سپارم و فرار می کنم! روزی که نقش اول زن ظاهر می شود، برادر شرور من می گوید او را می کشد؟!
show the remaining

Chapters (3)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 3
Daciana 11 + 225 25 days ago
Chapter 2
Daciana 11 + 201 32 days ago
Chapter 1
Daciana 16 + 360 53 days ago

Reviews

Discuss

with chapters

Disqus

advertising